Articles Written By: admin

Képzések, tréningek

 

Tanfolyamok | Anolissi

Anolissi tanfolyamok a következő linken érhetőek el:https://anolissi.hu/tanfolyamok/

 

Önkorrekciós gyakorlatok a laza gerincért:https://anolissi.hu/onkorrekcios-gyakorlatok-a-laza-gerincert/

 

Állandó programok

 

Aktuális programjainkról és híreinkről, Facebookon az alábbi linken tájékozódhat:

www.facebook.com/TurmalinDebrecen

 


 

Alapszabályzat

A Turmalin Egészségmegőrző és Rendezvényszervező Egyesület egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályából 2014.

A MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉBEN BIZTOSÍTOTT ALAPVETŐ JOGOK, VALAMINT AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CLXXV. TÖRVÉNY ALAPJÁN EGYESÜLETÜNK KÖZGYŰLÉSE A KÖVETKEZŐ ALAPSZABÁLYT ALKOTTA ÉS FOGADTA EL
 1. Általános rendelkezések

I.1. Az Egyesület neve: Turmalin Egészségmegőrző és Rendezvényszervező Egyesület

I.2. Az Egyesület rövidített neve: TERE

I.3. Az Egyesület székhelye: 4031 Debrecen, Szoboszlói u. 20.

I.4. Az Egyesület működési területe: Debrecen, Hajdú-Bihar Megye

I.5. Az Egyesület döntéshozó szerve: A Közgyűlés

I.6. Az Egyesület státusza: Közhasznú Egyesület

I.7. Az Egyesület tisztségviselői: Az Elnök és két Elnökségi tag

I.8. Az Egyesület jogállása: az Egyesület önálló jogi személy, amely választott ügyvezető szervvel, önálló költségvetéssel rendelkezik, 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Közgyűlés által elfogadott Alapszabály rendelkezéseivel összhangban jön létre, illetve működik.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 1. Az Egyesület célja és feladatai 
 1. 1. Az Egyesület célja – és ezzel összefüggésben Alapszabálya, illetve működésének egésze nem áll ellentétben Magyarország Alaptörvényével, illetve a civil szervezetek alapítását, működését, gazdálkodását szabályozó törvényekkel és egyéb jogszabályi normákkal.

II.2. Az egyesület célja: A testi és lelki egészség, mint alapérték kibontakoztatásának mindenoldalú segítése, az egészséges életmód és a betegség megelőzés ösztönzése, feltételeinek feltárása és kialakítása, az ezzel kapcsolatos korszerű ismeretek, készségek elterjesztése és fejlesztése

 1. 3.Az Egyesület 2005. Augusztus 31. napjától közhasznú. Közhasznú szolgáltatásaiból bármely személy részesülhet. A közhasznú szolgáltatások igénybevételének módját jelen Alapszabály IV.3. pontja szabályozza.

II.4. Az Egyesület közhasznú tevékenységei az alábbiak:

 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, mely az alábbi közfeladathoz kapcsolódik:

A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés.

 Fenti közfeladatot az 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről144. § (1)-(2) írja elő.

 Az Egyesület e tevékenységén belül az alábbi konkrét tevékenységeket végzi:

– Egészségügyi ellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások végzése és feltételeinek biztosítása.

– Egészségnapok és kiállítások szervezése, állapotfelmérések végzése, hagyományos és alternatív orvoslási és közérzetjavító szolgáltatások végzése az egyesület székhelyén valamint külső helyszínen szervezett rendezvényeken, kiállításokon.

 • Orvosterápiás és közérzetjavító eszközök igénybevételi lehetőségének biztosítása a betegellátó szervekkel együttműködve.
 • Betegségmegelőzési, gyógyító és rehabilitációs szolgáltatások végzése.
 • Közérzetjavító egyéni és csoportos terápiák feltételeinek biztosítása.
 • Egyéni tanácsadás.
 • Egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadások, klubestek, tanfolyamok, táborok szervezése.
 • A szervezet aktívan részt vesz a lakosság egészségfejlesztésének tevékenységében annak érdekében, hogy szolgálja a betegségek korai felismerésének, megelőzésének megismertetését.
 1. Sport, mely az alábbi közfeladathoz kapcsolódik

Az állam elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését, az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját.

Fenti közfeladatot a 2004. évi I. törvény 49 § c)-e) pontja írja elő.

Az Egyesület e tevékenységén belül az alábbi konkrét tevékenységeket végzi:

 • Közösségi sportprogramokat szervez.
 • Aktívan közreműködik a sport és a testmozgás egészségfejlesztő szerepének megismertetésében.
 • Egészségmegőrző és karbantartó tornákat szervez különböző korosztályok: gyermekek és idősek, kismamák számára.

III. Az Egyesület tagsága

III.1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat.

Továbbá, aki rendelkezik az egyesület céljai érdekében kitűzött feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai képesítéssel és legalább egy éves igazolt szakmai gyakorlattal.

A szakmai gyakorlat igazolása az alábbiak szerint történhet:

– munkáltatói igazolással,

– szakmai referenciák bemutatásával,

– szakmai feladatok elvégzésének igazolásával.

A tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület Elnöksége dönt. A szakmai gyakorlat igazolására bemutatott dokumentumok elbírálása az Elnökség feladatkörébe tartozik. Az Elnökség a kérelem benyújtását követően 15 napon belül köteles döntést hozni, amennyiben a megfelelő igazolások rendelkezésre állnak. A tag belépésekor írásos nyilatkozatot tesz, melyben nyilatkozik, hogy ismeri és betartja az Egyesület Alapszabályát, vállalja az Alapszabályban a tagokra rótt kötelezettségeket.

A tagok belépési nyilatkozatait és adatait az egyesület székhelyén őrzött és vezetett tagnyilvántartó kartonokon regisztrálja az egyesület Elnöke.

Nem lehet az Egyesület tagja az, akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt és/vagy a közügyektől eltiltott.

III.2. A tagsági viszony megszűnése:

II.2.1. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével, vagy kizárással, az Egyesület megszűnésével, illetve jogi személy tag esetén annak jogutód nélküli megszűnésével.

III.2.2. Az egyesület tagja elhatározása alapján indokolás nélkül kiléphet a szervezetből, miután az Elnökséget írásban értesítette.

III.2.3. Kizárható az a tag, aki súlyosan vét az Alapszabály rendelkezései ellen, aki több mint 6 hónapon keresztül nem fizet tagdíjat és az, akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és/vagy a közügyektől eltiltott.

A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén az Elnökség – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – kizárhatja a tagot. A tag kizárását kimondó határozatot az Elnökség írásba foglalja és indokolással látja el; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell, a meghozatalát követő 15 napon belül.

A kizárásra okot adó tényt bármely tag az Elnök elé terjesztheti, aki a tudomására jutástól számított 15 napon belül köteles azt az Elnökség elé terjeszteni. A kizárásról az Elnökség dönt a kizárásra okot adó tény tudomására jutásától számított 30 napon belül. Az Elnökség köteles megvizsgálni a kizárásra okot adó tény megalapozottságát és meghallgatni a kizárással érintett tagot.

A tagdíjfizetés elmaradása miatt kizárható tagot a Közgyűlés határozatában meghatározott határidő lejártával az Elnökség, írásban felszólítja a tagdíjfizetés elmaradásának rendezésére 30 napos határidővel, melyben felhívja a tag figyelmét a tagdíjhátralék meg nem fizetése miatti jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra. Amennyiben a felszólítás eredménytelen lesz a 30 nap elteltével az Elnökség a tagot írásba foglalt határozattal kizárja a tagok sorából. A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.

A kizárt tag a kizárást kimondó, elsőfokú határozat ellen, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:35 és 3:36 §. értelmében a kézbesítéstől számított 30 napon belül annak hatályon kívül helyezését kérheti a bíróságtól. A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás nem bocsátható ki. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A kizárt tag a kizárástól számított két éven belül az egyesülettel tagsági viszonyt nem létesíthet.

A két év leteltével, amennyiben ismét szándékában áll tagsági jogviszonyt létesíteni, jelen Alapszabály III.1. pontjában meghatározott módon és feltételekkel létesíthet tagsági jogviszonyt.

Debrecen, 2014. 12. 05.

Elnök aláírása:

———————————————————————————————————————-

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS:2013.

 

TURMALIN Egyesület

Nyilvántartási szám:         3055

Bírósági végzés száma:  Tpk. 60.135/2005/4

Címe:                                    4031 Debrecen, Vargakert u. 3.

Statisztikai számjele:        18990865-9133-529-09

Adószáma:                          18990865-1-09

 

2018.05.29 I Nav egyeztetés során kiderült, hogy nem volt köztartozásunk, sőt 15000 Ft túlfizetésünk volt amit ezen a napon vissza is igényelhettünk.

mérleg_2013mérleg_2012mérleg_2011

Kósa Veronika

VEROCSKASzeretettel üdvözlöm, Kósa Veronika:

gyógytornász-lovasterapeuta, komplex rehabilitációs szakember vagyok.
2005-ben a Debreceni Egyetem Tüdőgyógyászati Klinikáján kezdtem el
gyógyító munkámat. Kolléganőmmel közösen bevezettük a fizioterápiás
módszerek alkalmazását (mellkasi manuálterápia, lágyrészmobilizáció,
stretching, különböző váladék mobilizáló technikák, eszközök) az intézmény mindennapjaiba. Állapottól függően egyéni és csoportos kezeléseket tartottunk asztmás, COPD-s (krónikus obstruktív pulmonális betegségek), cisztás fibrózisban szenvedő pácienseknek.
Ezzel párhuzamosan a Gyermekklinika Onkológiai- és Haematológiai Osztályán -a klasszikus gyógytornán túl- a gyerekektől tanultam a küzdelemről, a kitartásról és az elengedésről.
2009 óta a nagy múltú Ortopédiai Klinikán dolgozom. Gyakorlatot szereztem a mozgásszervi megbetegedések hagyományos, ún. konzervatív kezelésében, illetve a műtéti elő- és utókezelések terén is.
Segíthetek:
• izületi kopások (váll-, csípő-, térd artrózis)
• gerincproblémák
• tartási rendellenességek, gerincferdülés
• a mozgásszegény, ülő életmód miatt kialakult problémák esetén.
Az elmúlt csaknem tíz évben óraadóként és gyakorlati oktatóként részt veszek a
leendő gyógytornászok képzésében.
Keressen bátran, ha kérdése van az egészség megőrzésével kapcsolatban vagy a
már meglévő problémáihoz szeretne segítséget és megoldást találni!

 

Érdeklődni:
Tel: 0630/643-69-36
E-mail: 
veronika.kosa9@gmail.com

 

Tisztelettel: Kósa Veronika

 

Riportok Önnek

Fontosnak tartjuk a közéleti személyiségekkel való kommunikációt egészségnevelés, holisztikus szemlétet, alternatív gyógyászat tekintetében.

Ha szeretne ezekről  a témákról olvasni, kérjük válasszon a felsorolt interjú alanyok nevei közül.

Elekné Szarvas Anett

Elekné Szarvas Anett_1Üdvözlöm! Elekné Szarvas Anett vagyok.

Pszichólógus hallgatóként már részt vettem számos egyéni és csoportos foglalkozáson, igyekeztem saját élményt szerezni a különböző módszerekből, így mélyítve önismeretemet, tágítva szemléletmódomat. Azóta is folyamatosan tanulok a munka és a család mellett, és az évek során a számomra legszimpatikusabb és leghasznosabb módszereket megtanultam, oktatói okleveleket szereztem. Így a különböző kérdésekkel, problémákkal hozzám forduló embereknek az adott sajátosságoknak megfelelően tudok segíteni. Dolgoztam főiskolai adjunktusként, cégek trénereként, pszichodráma csoport vezetőként, babamasszázs oktatóként és iskolapszichológusként, emellett egyéni tanácsadást és csoportok vezetését végeztem.

A Turmalinban WÉK trénerként csoportokat indítok kolléganőmmel, ahol a stressz kezelését tanulják meg a résztvevők, és a relaxációs technikák alapját.

Aki komolyabban akar foglalkozni a relaxációs technikákkal, annak az autogén tréning csoportot ajánlom.

Kommunikációs tréningeket indítok, hogy a nők-férfiak, szülők -gyerekek, tanárok-diákok ne csak beszéljenek egymással, hanem meg is értsék egymást. Ennek segítségével megoldhatják a konfliktusokat. Az érzi magát jól a világban, aki saját magával jóban van. Ennek eléréséhez egy hosszabb önismereti út vezet, amit én a pszichodráma csoportos módszerével tudok segíteni.

A gyermeket váró és kisgyermeket nevelő szülőknek a szülői mesterség csoporton adunk támogatást, megértést és hasznos információkat.

Aki szülés előtt áll, vagy pár hónapos kisbabája van, a babamasszázs foglakozáson találhat hasznos módszerre. Három gyermekes anyukaként melegen ajánlom!

Természetesen egyéni konzultációra is lehetőség van előzetes bejelentkezés alapján.

Szeretettel várom!

Tel: 30/317-35-71

E-mailszarvas.anett@hdsnet.hu

MASSZÁZS – AZ ÉRINTÉS AJÁNDÉKA

Masszírozzuk gyermekeinket! Az anyák ősi tudása, hogy a szeretet fontos megnyilvánulási formája a gyengéd testi érintés, a simogatás. Az anya – gyermek kötődés kialakulásában az együtt töltött idő mennyiségén, és minőségén kívül nagyon fontos az, hogy egymás ingereire, jeleire hogyan reagál a másik fél, és hogy mondjuk, viselkedésünkkel mutassuk a gyermek iránti feltétlen szeretetünket, elfogadásunkat. Ez utóbbi természetesen nagyon sokszor ölelésben, simogatásban nyilvánul meg. Újszülötteknél ez még természetes, de később egyre kevesebbszer tesszük, a mi társadalmunk szokásai szerint. Külön ágyban, külön szobában altatjuk őket, és sokszor úgy gondoljuk, a sok „bújás” elkényezteti a gyerekeket. Pedig ha fáj valamije, megijedt, vagy bármi egyéb miatt meg kell vigasztalni a gyereket, akkor a nyugtató szavakon kívül leghatékonyabb a szeretetteljes érintés, ringató mozgás, az olyan testi közelség, hogy érezzék egymás illatát. Ez nem elkényezteti a gyereket, hanem szoros kapcsolatot eredményez, biztonságos kötődést. Mindez képezi az érzelmi kiindulópontot a későbbi társas kapcsolatokhoz, barátságokhoz. Az érintés tehát nemcsak kellemes mindkét fél számára, hanem nagy hatással van a gyermek egész további életére is.

Ezeken az ösztönös érintési formákon alapul a babamasszázs, az ősi tapasztalatokkal és a tudományos ismeretekkel kiegészítve, egységet alkotva. A pszichés és kapcsolati pozitívumokon kívül természetesen a fiziológiai előnyei is óriásiak a masszírozásnak: jobb a gyermek közérzete, kiegyensúlyozottabb, gyorsabb a fejlődése, jobban alszik, jótékonyan hat az izmokra, javítja az immunrendszer működését. Megszünteti a hasfájást, optimalizálja az anyagcserét, gyorsabb a súlygyarapodás. Segít a későbbi tanulási nehézségek megelőzésében, serkenti az agyműködést. Nagy segítség a gyermek rendszeres masszírozása nagy érzelmi terhelést jelentő helyzetekben, például kistestvér születésekor, óvodába kerüléskor, kórházi kezelések alkalmával. Magatartászavar, tanulási nehézségek esetén is kiválóan alkalmazható, hiszen a gyermek harmonikus működését segíti.

A valamilyen területen lemaradt, sérült gyermekeknek még fontosabb az érintés, mint általában. A gyermek néha nem tud a szokásos módon reagálni szüleinek, akik ettől összezavarodhatnak, rosszul érezhetik magukat, hogy nem értik egymást. A gyermek masszírozása lehetőséget ad a gyermek és reakcióinak jobb megismerésére – és ezáltal jobban értékelni a gyerek kommunikációs képességeit. Ez a közös tevékenység jó lehetőség a szeretet kifejezésére, kettőjük kapcsolatának mélyítésére. Ebből látható, hogy a masszázs élménye a masszírozást végző anyákra (apákra) is pozitív hatású. A masszírozó szülő megnyugszik, ráhangolódik a gyermekére, így jobban tud reagálni a baba igényeire. Ezek a szülők magabiztosabbak, mert a kapott tapasztalatok alapján elhiszik, hogy ők ismerik legjobban saját gyermeküket.

A masszázs bármilyen életkorban elkezdhető, pár hetes kortól. Nincs felső korhatár, a mozdulatokat, körülményeket az életkornak megfelelően alakítjuk (babamasszázs , fejlődő gyermek masszázsa). A gyermekmasszázst szakképzett oktatatótól lehet elsajátítani –tanfolyam keretében-, ahol minden szülő a saját gyermekét masszírozza az oktató útmutatásai alapján, kiscsoportban, vagy egyéni találkozás keretében. A foglalkozások hetente vannak, és a „szeretetmasszázs” mellett a szülőket érdeklő témákat is megbeszéli a csoport. A jótékony hatások maradéktalan eléréséhez az otthon rendszeresen végzett masszázs szükséges.

A babamasszázs tehát hozzásegít a testi komfortérzethez, a lelki harmóniához és a kapcsolati kiegyensúlyozottsághoz. Ezért masszírozzuk gyermekeinket! És simogassuk őket sokszor!

Elekné Szarvas Anett

nemzetközi babamasszázs oktató, pszichológus, három gyermek édesanyja

Tel: 30/317-35-71

E-mailszarvas.anett@hdsnet.hu

 

Nagy Margit

Nagy Margit_1Üdvözlöm Önt!  Nagy Margit vagyok.

Természetgyógyász, reflexológus, fitoterapeuta, magnetoterapeuta, nyirokterapeuta, nyirokdrenázs masszőr vagyok 2002. óta.

Arra tettem fel az életemet, hogy segítsek az embereknek az egészségük megőrzésében.

“Az Egészség élet aranyánál többet ér,az egészséges test több bármi szerencsénél .”

Jézus Siroch Biblia

 • A Nyirok masszázs a fő területem. A Dr Vodder eredeti módszerét tanultam meg és Prof Dr Daróczy Judit tanfolyamát végeztem el. Ezek segítségével tudok nagyon sokat segíteni a hozzám forduló pácienseknek.A nyirokrendszer létezéséről a legtöbben  csak akkor vesznek tudomást, ha valamilyen működési zavar lép fel.A nyirokrendszer jelentőségét gyakran alábecsüljük. Ha egészségesen működik a szövetek méregtelenítését és az immunrendszer jó működését biztosítja. A nyirokrendszer támogatása, mind krónikus terápiáknál, illetve megelőzés szempontjából fontos. Ráadásul egyszerű módszerekkel könnyen végezhető.Dr Mayrtól származik az a mondat mi szerint

Ami első pillantásra hájas hasnak tűnik, arról sokszor kiderül, hogy valójában nem pusztán zsírból van, hanem javarészt pangó nyiroknedvből.”

Ezt a hasban, lábakban kialakuló nyirokpangást megfigyelhetjük látszólag egészséges embereknél is. Ez  a jelenség azt mutatja, hogy  a nyirokrendszerünk, testünk  ” Szennyvíz tisztítórendszere nem jól működik.” A nyirokkeringés zavarait okozhatják műtétek, daganatok, gyulladások, helytelen táplálkozás, mozgásszegény életmód. A megelőzésre nagy hangsúlyt kell fektetni!

Az elmúlt évek során azt tapasztalom, hogy a párok sokszor évekig próbálkoznak a gyerekvállalással. 

Nagyon sok párnak tudtam segítséget nyújtani ezért a “Babacsináló”nevet kaptam  amire nagyon büszke vagyok. E témával kapcsolatban előadás sorozatot tervezek beindítani a Turmalin Egyesületben, e témával kapcsolatban. Kérem majd látogasson el többször a honlapra, de egyéni konzultációra is szeretettel várom az érdeklődőket!

A Föld mágneses energiája több mint 60 % -kal le van csökkenve, ez nagyon sok betegségnek okozója. Lehet pótolni ez a jó Hír.Erre hívom fel az emberek figyelmét, és mint magnetoterapeuta segítséget nyújtok.

Természetgyógyászként, az egészséges táplálkozásra a betegségek megelőzésére, a PREVENCIÓRA helyezem a hangsúlyt. Ha le akarjuk küzdeni a betegségeket és hosszú ideig meg akarjuk őrizni az egészségünket,erre kiválóan alkalmas a talpmasszázs a természetes gyógymódok talán legegyszerűbb formája. Több ezer éves módszer, lényege a felborult testi és lelki egyensúly helyreállítása. Reflexológusként, sokat tudok segíteni ezzel a módszerrel.

Az Egészség éltetője az Isteni Forrás, a SZERETET. A Szeretet a Világegyetem összetartó ereje. Ahol szeretet van, ott Születés, növekedés, épülés, Gyógyulás Élet van.

A Kéz a Szív meghosszabbítása, az Érintés a Gyógyítás előszobája. Szívemben Szeretet van.

A Jóisten a csodákat az egyszerűségben rejtette el. Én mindennap megélem ezeket a csodákat. Ez az én Hitvallásom a Gyógyításban, a Szeretetben.

A velem készült riportot itt tekinthetik meg :

                       Szeretettel várom Önt is! Nagy Margit

Tel: 30/313-64-38

 

 

Kicsit másként

tigrisvasA 2016-os év kristálya: a TIGRISVAS

 

Hozzárendelhető
Csakra
: napfonatcsakra
Nyugati csillagjegy: Oroszlán

Kínai csillagjegy:Majom
Elem: föld ( némi tűz)
Tulajdonság
:
Szín: vöröses barna, sárgásbarna
Mohs-keménység: 6,5-7
Ásványtanilag
: hematit- jáspis- tigrisszem kőzet (trigonális, átalakult)
Előfordulás: Ausztrália
Beszerezhetőség
: könnyű
Sajátosság: A tigrisvas a hematit, a jáspis és atigrisszem kombinációja.
JELLEGZETESSÉGEI:
Javallat
:

Szellemi, vagy spirituális szinten: életerő
Lelki, vagy tudati területen: segít legyőzni a nehézségeket
Mentálisan: könnyed és határozott gyakorlati megoldásokra ösztönöz
Testi, szervi: segít a kimerültségen,a keringési panaszokon és a vashiányon, serkenti a vérképzést és az oxigénszállítást.

GYÓGYHATÁS:Ez a kő egyesíti magába a tigrisszem, a hematit és a jáspis tulajdonságait. Növeli a vitalitást, erősíti az immunrendszert, javítja a szervezet oxigénfelvételét, segíti a vér tisztulását, és serkenti a kiválasztószerveket, ezáltal a szervek működését is. Fokozza a koncentrációt a teljesítőképességet, ezért energiaszegény állapotokban, kimerültség vagy tartós fáradság esetén is használhatjuk. Erősebbé teszi tüdőt és a hörgőket is, ezért azok betegségeivel szemben is hasznos segítség. Eltávolítja a méreganyagokat; gyógyítja a csípőt, az alsó végtagot és a lábat, erősíti az izmokat. Elősegíti a B-vitaminok felszívódását és a természetes szteroidok termelődését.
ALKALMAZÁS: Mindig érintkezzen a bőrrel!

 

FLUORIT a 2015 év egyik vezető kristálya

2015-ben a legerősebben hat az emberre mind közül, vezetteti,támogatja: 

fluorit 1 keretesA fluorit fokozottan védelmező kristály, különösen pszichikai szinten. Segít felismerni (amikor a külső hatások már belülről emésztenek bennünket), valamint kizárni a lelki manipulációt és a nem megfelelő szellemi hatást.

A testben mindent tisztít, megszűr, eloszlat és újraszervez, ami nincs megfelelő állapotban. Ez a legjobb kristály a rendezetlenség bármilyen formájának megszüntetésére.

Felszabadultság

Önrendelkezés

Érzelmi stabilitás

Koncentráció

 Gyógyítóknak figyelmébe ajánlva:

A fluorit kristály ereje, támogatja az újraszervezést a sorsúton, ez abban nyilvánul meg, hogy képes felismerni az új elemeket, amelyek már a sorsút jövő tereiben készen állnak a változásra/változtatásra. Így a gyógyulni vágyót támogatják elképzelései szilárdabb alapra helyeződnek. A fluorit gyors pontos,ha a terapeuta felismeri a változtatásra irányuló szintet,erőt, akkor annak függvényében:

PurpleFluorite_keretes

lila fluorit gyógyító kristályok

 

 

a lila fluorit: a legerősebb, védi a pszichét, hullámterei, könnyen feltölti a SZÁNDÉK tartományait az egyénben

 

 

 

fluorti 2keretes

Zöld fluorit gyógyító kristályok

 

 

a zöld fluorit: a rögzöttséget könnyen kioldja, amikor már az egyén belátja a viselkedésmintába beépült merev,ismételt szabályokat.

 

 

Magyarországi lelőhely:

Altáró, és a Gyöngyösoroszi ércbánya mélyszintjei, Gyöngyösoroszi, Mátra, Pákozd

KÉK TOPÁZ: a 2015-ös év másik vezető kristálya

topáz kristálykeretes

topáz gyógyító kristályok

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-ben a legerősebben hat az emberre mind közül, vezetteti,támogatja

 • általános erősítő,
 • aranyér, gyomorfekély, idegek,
 • kötőhártya gyulladás, köszvény,
 • lép, olvasási zavarok,
 • változókor, vérkeringés,

Pszichikai hatások: bosszúságok, depresszió, erõ, féltékenység, indulatok, kimerültség, szenvedélyek

™Igenlő energiarezgések-ez a legerősebb hatása ebben az évben

 • ™Kétség és a bizonytalanság ellen
 • ™Idegerősítő
 • ™Félelem ellen
 • ™Lép erősítő
 • ™Sorsfordulatok
 • ™Sorsfordulatok bölcsessége

Gyógyítóknak figyelmébe ajánlva:

A kék topáz erősíti az egyénben:

Az igen erejét, annak kimondását,felvállalását, sorsmozdító funkcióval bír

Az alázat törvényét, a felelősség törvényét. Érdekesség, hogy az ember fénytesteinek határán túl is képes „áthajolni” így kiterjesztetten hat a bölcsességgel megszerzett, már megtapasztalt pozitív energiák visszairányítására. Így az egyénre hamarabb visszahat, a saját maga „pozitivitása”

megjegyzés: csak, a már bölcsességi szinten eltárolt, pozitív energiák csatolhatók vissza ily módon, azokat, amelyek még nem elsajátítottak ezen a szinten, nem ismeri fel a topáz az egyén sorsútján.

Magyarországi lelőhely:

Zsidó-hegy, kvarcitkőfejtők, Pázmánd, Velencei-hegység és Szabadbattyáni-rög

GRÁNÁT:

A lélek egyik vezető kristálya. A gránát a földfelszíni kőzetlemezek apró szemű járulékos kőzetalkotói, tehát nagy mennyiségben vannak jelen, épp ezért kölcsönösen tartós kapcsolat alakul ki a Föld nevű lélekbolygó és a rajta lélekkel élő ember között, mert szinte rajta járunk ezen a kristályon, ott van mindig a talpunk alatt bizonyos mélységekben, így közvetlen hatásuk képes természetes energiaáramlást is biztosítani a FÖLD bolygó felépítő föld eleme és a lélek között. Az emberek régi idők óta kedvelik és tudják gyógyító hatásait.

Kedvező lélektani hatásai:

A szív erősítése. Lélektani helyzetekben az áramló érzelmek stabilitása. Újító jellegű kristályenergiákkal rendelkezik, felbolygatja a már ürülni vagy cserére váró érzelmek által megkötött/vezérelt nézeteinket.

Gyógyítóknak figyelmébe ajánlva:

Képes a lélek állapotát feltárni, segítséget nyújt a személyes elemzések, terápiák kísérőjeként a lélek személyiségben megnyilvánuló részeit feltárni. Azonosítani tudja a különböző érzelmi hatások alatt lévő lélek viselkedésben megnyilvánuló válaszait(hogy miért teszi/vagy fogja megtenni)

Magyarországi lelőhely:

Börzsöny-hegység, Nagybörzsöny

GRÁNÁT gyógyító kristályok

GRÁNÁT gyógyító kristályok

 


ÓNIXMÁRVÁNY (aragonit-kalcit)

A 6 meridián kristálya(szív,vese,tüdő,lép,máj,epe). Az ónixmárvány „kedveli” az embert. Könnyen harmonikus kapcsolatot alakít ki vele annak viselője, legyen az ékszerbe foglalva vagy marokkőként. Elterjedt és közismert, számos használati és dísztárgy is készül belőle. Hátránya, hogy könnyen „elhasználódik”(kimerül a kristály), érdemes időközönként cserélni, ha személyes gyógyulás/támogatás céljából vesszük, ez igaz a belőle készült használati tárgyakra is, a különbség annyi, hogy ez utóbbiakban, a személyes tereket nem sérti a kristály, régi időkonzervációs hatása.

Kedvező 6 meridiánra vonatkozó hatásai:

szív: kiváló idegesség eredetű dolgokra ,múltbéli eseményterek rögzülésének oldásában, szív félelmek enyhítésére/ellen

vese: minőségben levés nyomatékosítása/segítése,intelligens párság, félelem-szorongás-csalódás, minőségi raktározás elve(csak azt tartom meg magamban,amiben képes vagyok hinni)

tüdő: aggodalom könnyítésére/ellen, folyadék lefelé nyomása, energiakészlet keringetése(chi)

lép: passzivitás,szomorúság,mentális rendszer támogatása, a hazugság emberi természetbeni erejének csökkentése

máj: feldolgozó,lebontásra váró dolgok, folyamatokra

epe: indulat,elfojtottság leküzdésére/ellen

Gyógyítóknak figyelmébe ajánlva:

Az ónixmárvány különösen az első 2-3 hétben, nagyon aktív, hamar kimerül. A meridiánok lefutásának végpontjain (nyíló-záró), rendkívül kihelyezkedő típusú kristály, más fénytest terekbe is rezonál, épp ezért, kezelések után(masszázs,bármilyen típusú gyógyításról is legyen szó) a pácienst fokozott lelki „érzékenység” követheti. Az ónixmárvány követi az alaptengelyeket, így a függőleges és a vízszintes irányban is jól hat az ember szerkezetét tekintve. Hordozója az első 2-3 hétben átformálja, majd kimeríti a kristályt, ajánlott utána egy újat szereznie. Megfelelő bevitelű víz mennyisége ajánlott. Az ónixmárvány kifejezetten erős hatása az oldás, fel(ki)oldódáson keresztül valósul meg.

 

Onix kristály

Onix kristály

labradolit

 

 

 

 

 

 

 

LABRADORIT
A színjátszó labradorit nagyon misztikus és védelmező kő, fényhozó.

Az ezoterikus tudás köve, segíti a beavatást a rejtélyekbe.
Erősíti a tudatot, és az univerzális energiákkal teremt kapcsolatot.

Eltéríti a nemkívánatos energiákat az aurából, és megelőzi az energiaszivárgást.

El tud vinni bennünket egy másik világba vagy más életekbe.

Terápia alatt megakadályozza a negatív energiák kibocsátását.

A labradorit összehangolja a fizikai és az éteri testet, s nyilvánvalóvá teszi a spirituális célokat. Növeli a tudatot, és a spirituális energiákat földeli a fizikai testbe. Ez a kő erősíti a megérzést és az extraszensz képességeket, beleértve a “megfelelő időzítés” művészetét is; a tudattalanból üzeneteket hoz a felszínre, és megkönnyíti a megértésüket.
A labradorit eloszlatja a félelmet, a bizonytalanságérzetet és a korábbi csalódásokat, de beleértve az előző életekben elszenvedetteket is.

Erősíti a hitet önmagunkban, és a bizalmat az Univerzumban. Eltávolítja mások kivetítéseit, különösen azokat a gondolatformákat, amelyek az aurára kapcsolódnak rá.
A labradorit megnyugtatja a túlságosan tevékeny elmét, energiával tölti fel a képzeletet, és új ötleteket szül.

Az elemzést és az ésszerűséget egyensúlyba hozza az ösztönös megérzésekkel. Elmélkedésre és önelemzésre késztet. Az intellektuális gondolkodást az intuitív bölcsességgel egyesíti, eloszlatja az illúziókat, lehatol a dolgok gyökeréig, s megmutatja a gondolatok és a tettek mögött rejtőző valódi szándékot. A múlt elfojtott emlékeit a felszínre hozza.
A labradorit hasznos társ változások idején; erőt és állhatatosságot biztosít. Az átalakulás köve; előkészíti a testet és a lelket az emlékezési folyamatra.

Egy titkos ital naracsbőr ellen ; Fejfájás és migrén lelki okai

Egy titkos ital, amitől eltűnik a narancsbőr és ég a zsír!

Itt van most egy nagyszerű turmix recept ami nagyon gyorsan megszabadít a fölösleges kilóktól.
A most következő recept egy nagyon egyszerűen elkészíthető ital, de nagyon hatásos.

Hozzávalók:
– 1 nagy grapefruit
– 2 darab narancs
– egy negyed citrom
– egy közepes méretű gyömbér

Elkészítése: Először minden hozzávalót tisztítsunk, hámozzunk meg, és a turmixgépünkkel csak turmixoljuk össze. Tároljuk a hűtőszekrénybe, és minden reggel valamint az étkezések előtt fogyasszunk 1 vagy 2 dl-t belőle. Ha ezt betartjuk, akkor egy kis idő múlva láthatjuk az eredményt.

Egészségére váljék!

_________________________________________________________

MIGRÉN

Minden betegség a lelki élet elfojtásának a következménye; a tünetek kialakulásához hozzátartozik egy vagy több érzelmi konfliktus, valamint negatív minőségű gondolat. A fej szimbolizálja többek közt a gondolkodást, az értelmet, az ésszerűséget, az irányítást és a gondok megoldását is.

Milyen helytelen vagy túlzásba vitt életvitelre figyelmeztet a fejfájás által a lélek?

 • A fejfájós ember állandóan kritizálja és ostorozza, valamint nem tartja teljes értékűnek magát, ugyanakkor nem tűri, ha más mond véleményt róla.
 • Gondolatai, céljai alárendeltek másoknak (kényszeres megfelelési vágya van) és így szépen lassan megszűnik a szabad akarat, előtérbe kerül a kiszolgálás (kiszolgál minden kérést, gondolkodik és megoldásokat keres mások helyett). Sokszor kényszeríti magát arra, hogy valamilyenné váljon, vagy valamit megtegyen, amit valójában nem szeretne.
 • Fejfájáshoz vezet az is, ha az egyén túl sok mindent akar a kezében/fejében tartani és arra koncentrál, hogy minden a saját belátása szerint történjen. Gyakran erős hatalom és uralkodási vágy jellemzi a beteget.
 • Szintén főfájást okoz, ha mentálisan túl erősen próbál a személy valamit elérni vagy rögeszmésen az esetleges bekövetkezendő dolgokra koncentrál és aggódik amiatt, hogy mi vár rá a jövőben.
 • Ha túl sokat akar valaki megérteni és minden kérdésre azonnal szeretne választ kapni, ám ennek még nem jött el az ideje, akkor türelemre intés célzattal fejfájás által is jelezhet lelkiségünk.

Migrén

fej agyA migrénnel küszködő ember valamihez, valamilyen elvhez, vagy valakihez igen szorosan, szinte erején felül ragaszkodik. Az élethelyzetek egyoldalú és elfogult szemlélése annyira leköti erejét, hogy közben nem marad ideje az élet napos oldalával foglalkozni. A migrén a túl hosszú bezárkózásról árulkodik. Az egyén nem akar engedni a régi, megkövesedett elveiből, beszorul a saját maga alkotott „sötét” világba, s nem engedi be a fényt sem magába, sem pedig környezetébe. Lüktetésszerű fájdalomhoz vezet, ha az ember a kudarcokként megélt élethelyzetek miatt elkezdi utálni magát, amely kritikát, sőt főleg önkritikát eredményez, ennek következménye pedig az, hogy ítélkezik maga felett.

A fejfájást és a migrént kiváltó okokról bővebben itt olvashat >>

Takács Tibor

Takács Tibor_1Üdvözlöm!

Takács Tibor vagyok 1959. 09. 05 – én a Szűz jegyében és órájában születtem, Budapesten. Egész gyermekkoromat Budapesten töltöttem, itt jártam iskolába. Életem első megrázó élménye, ami nyomott hagyott bennem, édesanyám súlyos betegsége 1970 – ben. Ekkor vetődtek fel bennem először kérdőjelek az élet folyamatairól. Elég nehezen viseltem a tudatot, hogy az ember ki van szolgáltatva a sorsának. 1981 – ben Németországba mentem dolgozni, és itt találkoztam először az asztrológiával, ami mára az éltem része lett. Ennek köszönhetően gondolkodásom teljesen átalakult, és kezdtem észrevenni a világ problémáit. Én ekkor már szinte biztos voltam benne, a világnak valamilyen rendező elv alapján kell működnie. Nem tudtam elfogadni a véletlenek lehetőségét. Kerestem az utat, hogy megértsem, mi mozgatja a világot. Erre tettem fel az életemet. Utána még többször jártam Németországban, itt tanultam az asztrológiát és szereztem képesítést. Ekkor még ennek Magyarországon nem volt elfogadottsága. 1987 – ben kezdtem első vállalkozásomat a vendéglátásban. Szakmailag úgy éreztem, amit lehetett, azt megkaptam, de nem elégített ki. 1993 – ban feleségem betegsége és halála végleg rádöbbentett valamit változtatnom kell. A sors segített. Egyre többen és többen kerestek az asztrológia kapcsán és 1995 – ben megalapítottam a Metamorfózis asztrológiai iskolát.

Napjainkban

Ma az ország különböző pontján, 9 városban tanítok. 1998 – ban megjelent, a „Fejlődés iskolája” című könyvem, melyet további írások követtek. Úgy éreztem az életem egyre jobban kiteljesedik. Barátaimmal, tanítványaimmal megalapítottuk a Chaldaeus asztrológiai alapítványt, melynek célja az emberek szellemi és anyagi összetartozásának tanítása. Megfigyeltem magam körül az emberek egyre inkább magukra maradtak. A régi eszmények összeomlóban vannak, és nem találnak megoldást. Én is folyamatosan kerestem, és ma is keresem milyen lehetőségek vannak. Felismertem, hogy az egyik kulcs a közösség lehet, aki képes az önös érdekeken felül emelkedni. Azonban mindig az volt a véleményem, hogy ennek szellemi alapokon kell állni, amit a beavatások jelezhetnek.

Megismertem a Kelta mondakört, Arthur király és a Szent Grál tanításait. Ennek is köszönhetően, a tanításaim alapja, a szimbólumok rendszere, az analógiák kapcsolata. A régmúltban meg voltak azok a közösségek, akik próbáltak valamilyen formában az emberek segítségéra lenni, és a gyökereket a szellemi összetartozás jelentette. Kötelességemnek éreztem, hogy megértessem az emberekkel az egymásért való felelősség fontosságát. Akár mennyit tanultam is, érzem kevés. Szeretnék minél többet megismerni, megérteni a világból, és egyszer talán segíteni abban, hogy boldogabbak lehessünk.

Mindenkit várok szeretettel az úton, aki a sorsához szeretne közelebb kerülni.

Takács Tibor

Archívum